Wniosek 1     Wniosek 2


Na złożony dnia 05.11.2008 r. wniosek:
Proszę Urząd Wojewody Lubuskiego o przedstawienie informacji o nieodpłatnym przekazywaniu nieruchomości kościelnym osobom prawnym (np. według przepisu art. 70a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, ze zm.)) do dnia 1.X.2008r. W zestawieniu proszę wyszczególnić nazwę podmiotu, datę, numer działki, jej powierzchnię, położenie oraz podstawę przyznania (np. utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego, na cele sprawowania kultu religijnego lub prowadzenia działalności charytatywno-opiekuńczej, oświatowo-wychowawczej itp., zaspokojenie roszczenia z tytułu utraty własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa).
Proszę również podać wyniki przeprowadzanych kontroli umów nieodpłatnego przekazania nieruchomości kościelnym osobom prawnym oraz prowadzonym nadzorem nad prawidłowym, zgodnym z przeznaczeniem, wykorzystywaniem nieruchomości na zasadach określonych w rzeczonych umowach (decyzjach).
Jednocześnie nadmieniam, że zgadzam się na dwumiesięczny termin na uzyskanie odpowiedzi.
otrzymano poniższą odpowiedź:


Gorzów Wlkp. 28.11.2008


Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim

Pan
Marcin Targowicki

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 5 listopada (data wpływu pisma do tut. Urzędu) w sprawie udostępnienia informacji publicznej na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz 1198 ze zm.) poniżej przedstawiam powierzchnie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, które zostały nieodpłatnie przekazane przez Wojewodę Lubuskiego do dnia 1 października 2008 r. na rzecz kościelnych osób prawnych różnych wyznań na podstawie:

 1. art. 70a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) przekazano łącznie 3040,1344 ha,
 2. art. 34 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła PolskoKatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 482 ze zm.) przekazano łącznie 100,3179 ha,
 3. art. 48e ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 66, poz. 287 ze zm.) przekazano łącznie 104,9988 ha,
 4. art. 36 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 254 ze zm.) przekazano łącznie 134,8377 ha,
 5. art. 45a ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 73, poz. 232 ze zm.) przekazano łącznie 32,3299 ha,
 6. art. 37 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 479 ze zm.) przekazano łącznie 14,9691 ha,
 7. art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 480 ze zm.) przekazano łącznie 15,0000 ha.

W trybie wymienionych ustaw przekazanie nastąpiło na utworzenie gospodarstwa rolnego i powiększenie już istniejącego. Łączny obszar areału nieruchomości rolnych przekazanych przez Wojewodę Lubuskiego na rzecz w/w kościelnych osób prawnych wynosi 3453,5878 ha.

Jednocześnie podaję, że na podstawie art. 60 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zostało wydanych 6 decyzji o stwierdzeniu przejścia własności nieruchomości na rzecz kościelnych osób prawnych:

Lp.Oznaczenie kościelnej osoby prawnejData wydania decyzji i jej numerOpis przekazanej nieruchomości (powierzchnia, zabudowana)niezabudowana, rolna, leśna
1Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp. ul.Kardynała S.WyszyńskiegoDecyzja z dnia 2.09.1991 r. Nr SOK.II-5710/20/91działka o pow. 0,0858 ha zabudowana domem zakonnym
2Klasztor Kapucynów w Gorzowie Wlkp. pl.Staromiejski 1Decyzja z dnia 28.02.1992 r. Nr SOK.II-5710/2/92działka o pow. 0,0721 ha zabudowana domem zakonnym
3Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św.Marii Magdaleny w PszczewieDecyzja z dnia 14.09.1994 r. Nr SOK.II-5710/21/94działka o pow. 0,0184 ha położona w Zielomyślu, gm. Pszczew zabudowana kaplicą
4Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św.Jana Chrzciciela w ZwierzynieDecyzja z dnia 19.05.1998 r. Nr SO-II-5710/13/982 działki o pow. 0,18 ha zabudowana budynkiem plebani
5Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Michała Archanioła w SławieDecyzja z dnia 18.10.1994 r. Nr SO.II.5710-III-51/94działka nr 567 o pow. 0,0529 ha w gminie Sława obrębie Sława
6Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Michała Archanioła w SławieDecyzja z dnia 18.10.1994 r. Nr SO.II.5710-III-52/94działka nr 165 o pow. 0,2 ha w gminie Sława obrębie Lipinki
Wykaz nieruchomości przekazanych osobom prawnym Kościoła Rzymsko-Katolickiego na podstawie art.60 ustawy z dnia 17 maja 1989 o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.)

Natomiast na podstawie art. 61 cytowanej ustawy od 1990 roku było wszczętych 26 postępowań regulacyjnych przed Komisją Majątkową w Warszawie w przedmiocie przywrócenia parafiom katolickim własności upaństwowionych nieruchomości lub ich części, z tego 21 postępowań jest zakończonych, a 5 postępowań jest w toku.
W wyniku zakończonych postępowań regulacyjnych Komisja Majątkowa wydała następujące orzeczenia:

Nadmieniam, że poszczególne orzeczenia są w posiadaniu Komisji Majątkowej w Warszawie.

(...) Ponadto informuję, iż przepisy wyżej wymienionych ustaw nie upoważniają wojewodów do przeprowadzania kontroli lub nadzoru w zakresie prawidłowego wykorzystania przekazanych nieruchomości Skarbu Państwa. Stąd też brak jest podstaw do udzielenia informacji w żądanym zakresie.

Z up. Wojewody Lubuskiego
Lidia Markowska
Z-ca Dyrektora Wydziału GeodezjiPolecamy zapoznać się z następującym artykułem:

http://www.rolnikdzierzawca.pl/index.php?content=6
Prawie dwa lata później w lokalnej prasie pojawił się poniższy artykuł - można porównać dane i ocenić przekaz:

Ile ziemi dostał od państwa kościół w Lubuskiem?

Na złożony 26.10.2012 r. wniosek o analogicznej treści obejmujący okres 1.10.2008 do 30.06.2012 otrzymano poniższą odpowiedź:


Gorzów Wlkp., 16.11.2012 r.

Pan Marcin Targowicki

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 26 października 2012 r. na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) uprzejmie informuję, iż na przestrzeni od dnia 1.10.2008 r. do dnia 30.06.2012 r. Wojewoda Lubuski na podstawie art. 70a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r., Nr 29 poz. 154 ze zm.), wydał 18 decyzji przekazujących nieodpłatnie kościelnym osobom prawnym nieruchomości rolne niezabudowane stanowiące własność Skarbu Państwa. Łączna powierzchnia przekazanych na podstawie powyższego artykułu działek wynosi 241,9316 ha.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 60 ust. 1. pkt 5 oraz ust. 2 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.), zostały wydane 2 decyzje o stwierdzeniu przejścia własności nieruchomości z mocy prawa na rzecz kościelnych osób prawnych. Łączna powierzchnia przekazanych na podstawie powyższego artykułu działek wynosi 0,45 ha.

Szczegółowy wykaz decyzji w załącznikach poniżej.

DYREKTOR
Biura Organizacyjnego i Kadr
Krystyna Kowałko


Wykaz nieruchomości przekazanych osobom prawnym Kościoła Katolickiego na podstawie art. 70 a ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).
Lp.Oznaczenie kościelnej osoby prawnejData wydania decyzji i jej numerOpis przekazanej nieruchomości (powierzchnia, zabudowana/niezabudowana, rolna, leśna)
1.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chłopowie13.08.1993r. GI.ON-7019-1/70/93Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,85 ha (obecnie zachodniopomorskie)
2.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Królowej Rokitniańskiej w Rokitnie13.12.1993r. GI. ON-7019-1/75/93Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha
3.Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Świętego Antoniego w Będargowie13.08.1993r. GI. ON-7019-1/71/93Grunty rolne niezabudowane o pow. 12,21 ha (obecnie zachodniopomorskie)
4.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krzęcinie13.08.1993r. GI. ON-7019-1/72/93Grunty rolne niezabudowane o pow. 13,94 ha (obecnie zachodniopomorskie)
5.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla w Reczu21.07.1993r. GI. ON-7019-1/9/93Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha (obecnie zachodniopomorskie)
6.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Smolnicy25.03.1993r. GI. ON-7019-1/37/93Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha (obecnie zachodniopomorskie)
7.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie Lub.24.05.1993r. GI. ON-7019-1/36/93Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha (obecnie zachodniopomorskie)
8.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki boskiej Nieustającej Pomocy w Drawnie24.05.1993r. GI. ON-7019-1/33/93Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha (obecnie zachodniopomorskie)
9.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Golenicach24.05.1993r. GI. ON-7019-1/34/93Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha (obecnie zachodniopomorskie)
10.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Marii Panny w Barlinku12.09.1994r. GI. ON-7019-1/26/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,94 ha (obecnie zachodniopomorskie)
11.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli w Piaseczniku28.04.1994r. GI. ON-7019-1/76/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 12,45 ha (obecnie zachodniopomorskie)
12.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Boguszynach06.05.1994r. GI. ON-7019-1/82/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 13,40 ha (obecnie zachodniopomorskie)
13.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Antoniego w Dębnie05.05.1994r. GI. ON-7019-1/81/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha (obecnie zachodniopomorskie
14.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Brzezinach28.04.1994r. GI. ON-7019-1/75/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha (obecnie zachodniopomorskie)
15.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Raduniu28.04.1994r. GI. ON-7019-1/78/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,80 ha (obecnie zachodniopomorskie)
16.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Raduniu28.04.1994r. GI. ON-7019-1/78a/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 0,20 ha (obecnie zachodniopomorskie)
17.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Józefa w Trzcianej26.04.1994r. GI. ON-7019-1/69/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,10 ha (obecnie zachodniopomorskie)
18.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Nowogródku Pom.26.04.1994r. GI. ON-7019-1/70/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 13,13 ha (obecnie zachodniopomorskie)
19.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Stanisława B-PAIM w Cychrach20.04.1994r. GI. ON-7019-1/63/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,25 ha (obecnie zachodniopomorskie)
20.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sarbinowie Lubuskim20.04.1994r. GI. ON-7019-1/62/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,21 ha (obecnie zachodniopomorskie)
21.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Jana Chrzciciela w Myśliborzu03.02.1994r. GI. ON-7019-1/13/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha (obecnie zachodniopomorskie)
22.Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Matki Boskiej w Wielisławicach20.12.1994r. GI. ON-7019-1/303/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 12,03 ha
23.Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Jadwigi w Zieleniewie02.01.1995r. GI. ON-7019-1/3/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,75 ha (obecnie zachodniopomorskie)
24.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wojciecha B. M. w Sulimierzu12.09.1994r. GI. ON-7019-1/167/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 11,49 ha (obecnie zachodniopomorskie)
25.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Kierzkowie12.09.1994r. GI. ON-7019-1/126a/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 12,96 ha (obecnie zachodniopomorskie)
26.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Antoniego Padwy w Mostkowie12.09.1994r. GI. ON-7019-1/95/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,44 ha (obecnie zachodniopomorskie)
27.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Krzyża w Mysliborzu19.05.1994r. GI. ON-7019-1/8/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 10,16 ha (obecnie zachodniopomorskie)
28.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pełczycach18.05.1994r. GI. ON-7019-1/3/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha (obecnie zachodniopomorskie)
29.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Maksymiliana Marii w Wardyniu28.04.1994r. GI. ON-7019-1/77/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha (obecnie zachodniopomorskie)
30.Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Choszcznie29.04.1994r. GI. ON-7019-1/79/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha (obecnie zachodniopomorskie)
31.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Błogosławionej Jadwigi Królowej w Choszcznie29.04.1994r. GI. ON-7019-1/80/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha (obecnie zachodniopomorskie)
32.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława Kostki w Ogardach09.07.2004r. RR.II. PGór.7721/22/04Grunty rolne niezabudowane o pow. 0,3994 ha
33.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława Kostki w Ogardach15.07.1996r. G.I. O.N.6013-1/33/96Grunty rolne niezabudowane o pow. 13,80 ha
34.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Kraj.19.09.1996r. G.I. O.N.6013-1/43/96Grunty rolne niezabudowane o pow.14,7948 ha
35.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Bierzwniku26.01.1995r. G.I. O.N.7019-1/18/95Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha (obecnie zachodniopomorskie)
36.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Zamęcie02.01.1995r. G.I. O.N.7019-1/2/95Grunty rolne niezabudowane o pow. 13,81 ha (obecnie zachodniopomorskie)
37.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Trójcy w Suliszewie10.12.1997r. G.I. ON-6013-1/141/97Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,79 ha (obecnie zachodniopomorskie)
38.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Józefa w Lubnie10.12.1997r. G.I. ON-6013-1/140/97Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha
39.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Antoniego w Boleszkowicach10.12.1997r. G.I. ON-6113-1/142/97Grunty niezabudowane o pow. 15,24 ha w tym. 14,80 ha rolne (obecnie zachodniopomorskie)
40.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Bonifacego w Barlinku03.09.1997r. G.I. ON-6013-1/67/97Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha (obecnie zachodniopomorskie)
41.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Józefa w Breniu09.09.1997r. G.I. ON-6013-1/65/97Grunty rolne niezabudowane o pow. 5,52 ha (obecnie zachodniopomorskie)
42.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Józefa w Breniu28.04.1994r. GI.ON-7019-1/15/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 7,95 ha (obecnie zachodniopomorskie)
43.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Piotra i Pawła w Radęcinie03.09.1997r. G.I. ON-6013-1/66/97Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha
44.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Antoniego w Bobrówku21.05.1997r. G.I. ON-6013-1/37/97Grunty rolne niezabudowane o pow. 13,50 ha
45.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Antoniego w Ściechowie21.05.1997r. G.I. ON-6013-1/36/97Grunty rolne niezabudowane o pow. 11,84 ha
46.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Józefa w Dobiegniewie21.05.1997r. G.I. ON-6013-1/38/97Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha
47.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kłodawie19.11.1998r. G.I. ON-6013-1/245/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,4236 ha
48.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Bobowicku14.12.1998r. G.I. ON-6013-1/297/98Grunty niezabudowane o pow. 14,7771 ha w tym rolne o pow. 14,6200 ha
49.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława Kostki w Różankach19.11.1998r. G.I. ON-6013-1/238/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,9994 ha
50.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu09.12.1998r. G.I. ON-6013-1/295/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,0007 ha
51.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wojciecha w Międzyrzeczu09.12.1998r. G.I. ON-6013-1/296/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,9988 ha
52.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Trójcy w Przytocznej14.12.1998r. G.I. ON-6013-1/298/98Grunty niezabudowane o pow. 15,9928 ha w tym rolne 10,4028 ha
53.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wojciecha w Trzcielu09.12.1998r. G.I. ON-6013-1/293/98Grunty niezabudowane o pow. 13,7430 ha w tym rolne 10,4028 ha
54.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Imienia Najświętszej Marii Panny w Brójcach09.12.1998r. G.I. ON-6013-1/294/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 9.5617 ha
55.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Chociszewie09.12.1998r. G.I. ON-6013-1/292/98Grunty niezabudowane o pow. 13,7439 ha w tym rolne 13,5739 ha
56.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Starym Dworze09.12.1998r. G.I. ON-6013-1/291/98Grunty niezabudowane o pow. 13,7484 ha w tym rolne 12,4176 ha
57.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Baczynie19.11.1998r. G.I. ON-6013-1/235/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,9999 ha
58.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Piotra i Pawła w Kowalowie19.11.1998r. G.I. ON-6013-1/236/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha
59.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Cybince19.11.1998r. G.I. ON-6013-1/237/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha
60.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Jeninie19.11.1998r. G.I. ON-6013-1/231/98Grunty niezabudowane o pow. 15,00 ha w tym rolne o pow. 13,7879 ha
61.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Rzepinie28.10.1998r. G.I. ON-6013-1/216/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha
62.Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Bolesnej w Gądkowie Wielkim28.10.1998r. G.I. ON-6013-1/217/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 10,5800 ha
63.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Kantego w Niegosławiu28.10.1998r. G.I. ON-6013-1/218/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,5800 ha
64.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Smogórach28.10.1998r. G.I. ON-6013-1/219/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,6289 ha
65.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku28.10.1998r. G.I. ON-6013-1/215/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,9526 ha
66.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia N.M. P. w Lubiszynie28.10.1998r. G.I. ON-6013-1/220/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,5002 ha
67.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia N. M. P. w Rąpinie28.10.1998r. G.I. ON-6013-1/214/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 13,8005 ha
68.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Starym Kurowie28.10.1998r. G.I. ON-6013-1/213/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 13,9914 ha
69.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zwierzynie22.04.1998r. G.I. ON-6013-1/24/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,9462 ha
70.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Trójcy w Goraju24.04.1998r. G.I. ON-6013-1/28/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 13.4064 ha
71.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. A. Paderewskiego i St. Kostki w Gorzowie Wlkp.19.11.1998r. G.I. ON-6013-1/244/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,9634 ha
72.Parafia Rzymsko0Katolicka p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Gorzowie Wlkp.19.11.1998r. G.I. ON-6013-1/239/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,6827 ha
73.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Trójcy w Gorzowie Wlkp.19.11.1998r. G.I. ON-6013-1/246/98Grunty niezabudowane o pow. 15,2801 ha w tym rolne 14,7145 ha
74.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wojciecha w Gorzowie Wlkp.19.11.1998r. G.I. ON-6013-1/243/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,8217 ha
75.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp.19.11.1998r. G.I. ON-6013-1/240/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,8293 ha
76.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Pięciu Braci Męczenników Międzyrzeckich w Gorzowie Wlkp.19.11.1998r. G.I. ON-6013-1/234/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,7658 ha
77.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Gorzowie Wlkp.19.11.1998r. G.I. ON-6013-1/233/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,2348 ha
78.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gorzowie Wlkp.19.11.1998r. G.I. ON-6013-1/232/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 13,3744 ha
79.Parafia rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp.19.11.1998r. G.I. ON-6013-1/241/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,9996 ha
80.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Józefa w Gorzowie Wlkp.19.11.1998r. G.I. ON-6013-1/242/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha
81.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Królowej Polski w Gorzowie Wlkp.19.11.1998r. G.I. ON-6013-1/229/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,1634 ha
82.
 1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu
 2. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Ducha w Słubicach
 3. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Rokitniańskiej w Kostrzynie n/O
 4. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. świętego antoniego w Kamieniu Małym
 5. Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. N.M.P. Matki Kościoła w Kostrzynie n/O
 6. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki bożej Częstochowskiej w Słońsku
 7. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia N. M. P. w Laskach Lubuskich
 8. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Piotra i Pawła w Lemierzycach
 9. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Długoszynie
 10. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Łaski Bożej w Górzycy
 11. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. N.M.P. Królowej Polski w Słubicach
 12. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Czarnowie
 13. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Bogdańcu
 14. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Serca N. M.P. w Pyrzanach
 15. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. świętego Henryka w Sulęcinie
 16. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Witnicy
25.11.1998r. G.I. ON-6013-1/259-264/98Grunty niezabudowane o pow. 240,9520 ha w tym grunty rolne 232,5300 ha
83.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Fabiana i Sebastiana w Osowej Sieni17.11.1999r. G.I.B.Fal.6013-1-672/99Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,9747 ha
84.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława Bpa we Wschowie27.09.1999r. G.I.B.Fal.6013-1-446/99Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,9999 ha
85.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Anny w Niegosławicach15.12.1998r. GG. II-7228/24/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,49 ha
86.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Mycielinie15.12.1998r. GG.II-7728/25/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 13,98 ha
87.
 1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia N. M. P. w Szprotawie
 2. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze
 3. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia N. M.P. w Żaganiu
 4. Parafia Rzymsko-katolicka p.w. N. M. P. w Opalewie
 5. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Hieronima w Bytomiu Odrzańskim
 6. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. M. B. Gromnicznej w Kożuchowie
 7. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki boskiej Częstochowskiej w Przyborowie
 8. Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Andrzeja Apostola w Śmieszkowie
 9. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Michała Archanioła w Sławie
 10. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Józefa w Żaganiu
 11. Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Św. w Zielonej Górze
 12. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia N. M.P. w Żaganiu
03.11.1998r. GG.II-7728/2-4, 7-10,12-15, 23/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 168,2849 ha
88.Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Rodziny w Szprotawie -Wiechlicach23.10.1998r. GG.II-7228/11/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 13,4407 ha
89.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Bartłomieja w Ołoboku31.08.1998r. GG.II-7228/1/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,9911 ha
90.
 1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Lubsku
 2. Parafia Rzymsko-Katolicka w Jasieniu
 3. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Wicinie
12.01.1998r. GG.II-7228/33/97Grunty rolne niezabudowane o pow. 4,7142 ha
91.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Kolsku20.01.1997r. GG.II-7228/7/94/97Grunty rolne niezabudowane o pow. 9,5538 ha
92.Kuria Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze07.08.1996r. GG.II-7228/27/95/96Grunty rolne niezabudowane o pow. 50 ha
93.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. M. B. Szkaplerznej w Żarach Kunicach27.05.1996r. GG.II-7228/3/96Grunty rolne niezabudowane o pow. 0,2520 ha
94.Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu07.08.1996r. GG. II-7228/29/95/96Grunty rolne niezabudowane o pow. 50 ha
95.Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Marcina w Świdnicy05.10.1994r. GG. II-7228/32/93/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,43 ha
96.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowstąpienia P. J. w Drągowie20.10.1994r. GG. II-7228/20/94Grunty zabudowane o pow. 0,16 ha oraz grunty rolne opow. 0,18 ha (łącznie 0,34 ha)
97.Parafia Bizantyjsko-Ukraińska w Szprotawie15.07.1994r. GG.II-6013e/23/92/94Grunty rolne niezabudowane o pow. 12,74 ha
98.Parafia Bizantyjsko-Ukraińska w Zielonej Górze
Parafia Bizantyjsko-Ukraińska w Nowogrodzie Bobrzańskim
31.08.1998r. GG. II-7228/32/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 30,00 ha
99.Parafia Rzymsko-Katolicka Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego p.w. Św. Teodozjusza i Antoniego Peczorskich w Strzelcach Kraj.19.11.1998r. G.I. ON.6013-1/230/98Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,9991 ha
100.Kuria Biskupia w Gorzowie Wlkp.17.04.1993r. GK.II-7228/10/93Grunty rolne niezabudowany o pow. 0,4310 ha
101.Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Żarach30.08.1993r. RG.IV-7228/27/93Grunty rolne niezabudowane o pow. 0,27 ha
102.
 1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Gralewie
 2. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Antoniego w Starym Polichnie
 3. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lipkach Wielkich
 4. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Matki Bożej Różańcowej w Gorzowie Wlkp.
 5. Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Deszcznie
 6. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Ulimiu
20.10.1999r. G.I. WPan.6013-1/474/99Grunty rolne niezabudowane o łącznej pow. 80,8876 ha
103.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia N. M. P. w Górkach Noteckich26.10.1999r. G. I. WPan.6013-1/499/99Grunty rolne niezabudowane o łącznej pow. 14,9730 ha
104.Parafia Greko-Katolicka p.w. Jozefata w Gorzowie Wlkp.20.10.1999r. G. I. WPan.6013-1/471/99Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,9731 ha
105.
 1. Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Skwierzynie
 2. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Jana Nepomucena w Trzebiszewie
15.10.1999r. G. I. WPan.6013-1/472/99Grunty rolne niezabudowane o pow. 29,9999 ha
106.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorzowie Wlkp.26.10.1999r. G. I. WPan.6013-1/500/99Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,9689 ha
107.Parafia Greko-Katolicka Obrządku Biz. Ukr. p.w. Św. Włodzimierza i Olgi w Skwierzynie20.10.1999r. G. I. WPan.6013-1/470/99Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,9835 ha
108.Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lub.15.10.1999r. G. I. WPan.6013-1/473/99Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,9996 ha
109.
 1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli
 2. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Antoniego w Nowej Soli
 3. Parafia rzymsko-katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowej Soli
 4. Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Michała Archanioła w Nowej Soli
 5. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Otyniu
 6. Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Siedlisku
 7. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Dychowie
 8. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Ługach
 9. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim
 10. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża w Drożkowie
 11. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Przylepie
30.11.1999r. G. I. WPan.6013-1/697/99Grunty niezabudowane o pow. 154,2685 ha w tym 152,4461 ha rolnych
110.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia N. M. P. w Trzebiechowie17.11.1999r. G. I. WPan.6013-1/668/99Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha
111.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie17.11.1999r. G. I. WPan.6013-1/669/99Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,5900 ha
112.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Macierzyństwa N. M.P. w Zbąszynku17.11.1999r. G. I. WPan.6013-1/667/99Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha
113.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dąbrówce Wlkp.17.11.1999r. G. I. WPan.6013-1/666/99Grunty rolne niezabudowane o pow. 13,4900 ha
114.Zgromadzenie Sióstr Felicjanek z siedzibą w Przemyślu02.03.2000r. G. I. WPan.7721-11/00Grunty rolne niezabudowane o pow. 1,5286 ha
115.Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Gubinie-Komorowie28.01.2000r. G.I.WPan.7721-7/00Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,6679 ha
116.Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Gorzowie Wlkp.09.08.2001r. G.I. PGór.7721/49/01Grunty rolne niezabudowane o pow.4,998 ha
117.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Cigacicach09.08.2001r. G.I. PGór.7721/53/01Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,9999 ha
118.Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie09.08.2001r. G.I. PGór.7721/45/01Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha
119.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie09.08.2001r. G.I. PGór.7721/46/01Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha
120.
 1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Józefa w Zielonej Górze
 2. Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa w Nietkowicach
 3. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Radnicy
 4. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Bł. Karoliny Kózka w Połupinie
 5. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Elżbiety w Pławiu
22.02.2001r. G.I. PGór.7721/9/01Grunty rolne niezabudowane o pow. 67,6213 ha
121.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Borowie Wielkim03.07.2001r. G.I. PGór.7721/36/01Grunty rolne niezabudowane o pow. 13,2598 ha
122.
 1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim
 2. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Jana Chrzciciela w Lubrzy
 3. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie
 4. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Jana Chrzciciela w Złotniku
 5. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kijach Sulechowskich
 6. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Osiecznicy
 7. Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża w Szlichtyngowej
 8. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża w Bobrowicach
 9. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli w Białkowie
 10. Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Wojciecha Bp. W Maszewie
 11. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Andrzeja w Szprotawie
 12. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Klenicy
 13. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wojciecha w Kartgowej
 14. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Bojadłach
 15. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny w Sieniawie
 16. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Jana Chrzciciela w Chichach
04.11.2001r. G.I. PGór.7721/77/01Grunty rolne niezabudowane o pow. 232,0499 ha
123.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa w Łęgowie09.08.2001r. G.I. PGór.7721/47/01Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha
124.Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Nar. NMP i Św. Jana Apostoła w Siedlnicy09.08.2001 G.I. PGór.7721/48/01Grunty rolne o pow. 13,9000 ha
125.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. MB Królowej Polski w Świebodzinie18.05.2004r. RR.II.PGór.7721/15/04Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,9995 ha
126.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Lesznie Górnym09.08.2001r. G.I. PGór.7721/51/01Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,9900 ha
127.Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zielonej Górze22.08.2001r. G.I. PGór.7721/58/01Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha
128.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Raculi09.08.2001r. G.I. PGór.7721/52/01Grunty rolne niezabudowane o pow. 10,5853 ha
129.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Bartłomieja Ap. W Lginiu17.06.2002r. RR.IPgór.7721/7/02Grunty rolne niezabudowane o pow. 13,9098 ha
130.
 1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jadwigi we Wschowie
 2. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej w Żarkach Wielkich
 3. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Barbary w Łęknicy
 4. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Trójcy w Niwicy
 5. Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Chrystusa Króla w Tuplicach
 6. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Przewozie
 7. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia NMP w Grotowie
 8. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca Diak. I Mecz. w Gozdnicy
 9. Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Anny w Szczańcu
17.06.2002r. RR.IPgór.7721/6/02Grunty rolne niezabudowane o pow. 127,7877 ha
131.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze31.01.2002 G. I. PGór.7721/2/02Grunty rolne zabudowane o pow. 14,9997 ha
132.
 1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przytoku
 2. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. MB Wspomożenia Wiernych w starym Kisielinie
 3. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonej Górze
 4. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia NMP w Zawadzie
17.06.2002r. G. I. PGór.7721/5/02Grunty rolne niezabudowane o pow. 58,5700 ha
133.
 1. Parafia Greko-Katolicka p.w. Mikołaja w Osieku
 2. Parafia Greko-Katolicka p.w. Cyryla i Metodego w Międzyrzeczu
17.06.2002r. G. I. PGór.7721/4/02Grunty rolne niezabudowane o pow. 30,0834 ha
134.Parafia Greko-Katolicka p.w. Św. Łukasza Ewangelisty w Poźrzadle15.01.2003r. G. I. PGór.7721/2/3Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha
135.Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowogrodzie Bobrzańskim15.01.2003r. G. I. PGór.7721/1/3Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,1217 ha
136.Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie15.01.2003r. RR.II. PGór.7721/3/03Grunty rolne niezabudowane o pow. 15,00 ha
137.Zgromadzenie Sióstr opatrzności Bożej w Wielkiej Wsi09.07.2004r. RR. II. PGór.7721/21/04Grunty rolne niezabudowane o pow. 4,1100 ha
138.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Anny w Jordanowie09.07.2004r. RR.II.PGór.7721/18/04Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,9990 ha
139.Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Jadwigi w Starym Sączu09.07.2004r. RR.II. PGór.7721/17/04Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,6943 ha
140.Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Jakuba Ap. W Konradowie09.07.2004r. RR. II. Pgór.7721/23/04Grunty rolne niezabudowane o pow. 12,9548 ha
141.
 1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Żarach
 2. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Józefa Oblubieńca w Żarach
 3. Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Żarach
 4. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najść. Serca Pana Jezusa w Żarach
 5. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Zielonej Górze
 6. Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze
 7. Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Koźli Kożuchowskiej
 8. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najść. Serca Pana Jezusa w Wilkowie
17.03.2005r. RR.II.PGór.7721/3/05Grunty rolne niezabudowane o pow. 116,7574 ha
142.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Anny w Szczańcu17.03.2005r. RR.II.PGór.7721/2/05Grunty rolne niezabudowane o pow. 9,6076 ha
143.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Ciosańcu17.03.2005r. RR.II.PGór.7721/1/05Grunty rolne niezabudowane o pow. 13,9898 ha
144.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Krzyża w Torzymiu28.09.2005r. RR.II.PGór.7721/12/05Grunty rolne niezabudowane o pow. 14,9974 ha
145.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Trójcy w Krzepielowie21.01.2008r. GN.II.PGór.7721/3/08Grunty rolne niezabudowane o pow. 13,2198 ha
146.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jerzego w Mirocinie Górnym21.01.2008r. GN.II.PGór.7721/2/08Grunty rolne niezabudowane o pow. 9,7147 ha
147.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Jana Chrzciciela w Kolsku21.01.2008r. GN.II.PGór.7721/1/08Grunty rolne niezabudowane o pow. 5,4451 ha
148.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Bolesnej w Dzikowicach15.05.2009r. GN.II.PGór.7721/4/08Grunty rolne niezabudowane o pow.11,8739 ha
149.Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Andrzeja w Jabłonowie31.01.2011r. GN.II.PGór.7721-7-4/07/11Grunty rolne niezabudowane o pow. 9,3920 ha
150.Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Wojciecha w Czerwieńsku07.03.2012r. GN-II.7510.4.2012.AWojGrunty rolne niezabudowane o pow. 14,9917 ha
151.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Łagowie07.03.2012r. GN-II.7510.12.2012.AWojGrunty rolne niezabudowane o pow. 14,9997 ha
152.Dom Zakonny OO. Franciszkanów z siedziba w Zielonej Górze07.03.2012r. GN-II.7510.8.2012.AWojGrunty rolne niezabudowane o pow. 4,999 ha
153.Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze07.03.2012r. GN-II.7510.7.2012.AWojGrunty rolne niezabudowane o pow. 14,9725 ha
154.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Ducha Św. w Zielonej Górze07.03.2012r. GN-II.7510.5.2012.AWojGrunty rolne niezabudowane o pow. 14,9968 ha
155.Parafia Rzymsko-katolicka p.w. MB ostrobramskiej w Drzonkowie07.03.2012r. GN-II.7510.6.2012.AWojGrunty rolne niezabudowane o pow. 14,818 ha
156.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Anny w Broniszowie07.03.2012r. GN-II.7510.14.2012.AWojGrunty rolne niezabudowane o pow. 12,3296 ha
157.Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku07.03.2012r. GN-II.7510.15.2012.AWojGrunty rolne niezabudowane o pow. 15,0010 ha
158.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. MB Różańcowej w Toporowie07.03.2012r. GN-II.7510.13.2012.AWojGrunty rolne niezabudowane o pow. 14,9998 ha
159.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jadwigi w Zielonej Górze07.03.2012r. GN-II.7510.2.2012.AWojGrunty rolne niezabudowane o pow. 14,9977 ha
160.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła07.03.2012r. GN-II.7510.10.2012.AWojGrunty rolne niezabudowane o pow. 12,8897 ha
161.Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy07.03.2012r. GN-II.7510.9.2012.AWojGrunty rolne niezabudowane o pow. 14,9999 ha
162.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża w Sulechowie07.03.2012r. GN-II.7510.9.2012.AWojGrunty rolne niezabudowane o pow. 10,4899 ha
163.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława Kostki w Sulechowie07.03.2012r. GN-II.7510.10.2012.AWojGrunty rolne niezabudowane o pow. 15,0002 ha
164.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. MB Nieustającej Pomocy w Zielonej Górze07.03.2012r. GN-II.7510.3.2012.AWojGrunty rolne niezabudowane o pow. 14,9986 ha
165.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Trójcy w Ochli07.03.2012r. GN-II.7510.1.2012.AWojGrunty rolne niezabudowane o pow. 15,0001 ha
 Ogółem: 3 419.7349 ha w tym 3 396.5247 ha grunty rolneWykaz nieruchomości przekazanych osobom prawnym Kościoła Katolickiego na podstawie art. 60 ust. 1. pkt 5 oraz ust. 2 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).
Lp.Oznaczenie kościelnej osoby prawnejData wydania decyzji i jej numerOpis przekazanej nieruchomości (powierzchnia, zabudowana/niezabudowana, rolna, leśna)
1.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Bolesnej w Gądkowie Wielkim14.10.2008 r. SO.I.MJęd.5050RK-2-15/08działka o pow. 0,2300 ha zabudowana budynkiem kaplicy
2.Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Chichach26.08.2009 r. SO.I.MJęd.5050RK-1-17/09działka o pow. 0,22 ha zabudowana kościołem
Strona główna